Khối 1: Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 1

Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

 
Tuần 21
UNIT 2: Lesson
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0114316
Tuần 22
 UNIT 2: What’s this ?
Tuần 23
UNIT 3
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0195760
Tuần 24
CLASS 1 – UNIT 4
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0408247
Tuần 25
UNIT 5: He’s happy
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0957692
Tuần 26
UNIT 6: THEY’RE BEARS
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 03290773
Tuần 27

UNIT 7

Tuần 28
UNIT 8 – CLOTHES