Khối 2: Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

Tuần 21
UNIT 8: Lesson 1
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0695358
Tuần 22
UNIT 8 – LESSON 5
Tuần 23
UNIT 9 – LESSON 1-2
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 091907
Tuần 24
UNIT 9 – LESSON 5
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 077126
Tuần 25
Unit 10 : Lesson 1-2
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 03131218
Tuần 26
UNIT 10 – LESSON 5 + 6
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 04336653
Tuần 27
UNIT 11 – LESSON 1+2
Tuần 28
UNIT 11 – LESSON 5