Khối 2: Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

Tuần 22

 

UNIT 8 – LESSON 1
Unit 8 – Practice
Unit 8Lesson 5
Em ôn lại từ vựng và mẫu câu của unit 8 đã dăng trên trang web của trường vào tuần 22

Class 2 Friday 19/2 week 22

MÃ PIN  05391791

Tuần 23
Unit 9- Lesson 1&2
Unit 9- Practice
Practice for Food

mã Pin 04017519