Khối 2: Môn Luyện từ và câu

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn Luyện từ và câu

Tuần 21 Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
Tuần 22 Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy 
Tuần 23 TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ
Tuần 24 Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy
Tuần 25 Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Tuần 26 Từ ngữ về sông biển – Dấu phẩy
Tuần 28 Từ ngữ về cây cối