Khối 2: Môn Tin học

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

MÔN TIN HỌC

 

  1. Đường link Nhà bác học nhí: http://socnhi.com/Bac-hoc-nhi.html
  2. Đường link Nhà toán học nhí:

http://www.math-play.com/1st-grade-math-games.html