Khối 2: Môn Toán

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 2

Môn Toán

Tuần 21 Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc
Tuần 22 Phép chia
 Bảng chia 2. Một phần hai
Tuần 23 Số bị chia-Số chia-Thương; Bảng chia 3; Một phần 3
Tìm một thừa số của phép nhân
Tuần 24 Luyện tập (trang 117)
Bảng chia 4 – Một phần 4
Luyện tập (trang 120)
Bảng chia 5 – Một phần năm
Tuần 25 Luyện tập- trang 123
Luyện tập chung – trang 124
GIỜ, PHÚT
Thực hành xem đồng hồ
Tuần 26 Tìm số bị chia
Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
Tuần 27 Số 1, số 0 trong phép nhân và phép chia. Luyện tập (trang 134)
Luyện tập chung
Tuần 28 Đơn vị, chục, trăm, nghìn. So sánh các số tròn trăm
Các số tròn chục từ 110 đến 200. Các số từ 101 đến 110