Khối 3: Môn Âm nhạc

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 3

Môn ÂM NHẠC

Tuần 1 – Chủ đề: Quê hương tươi đẹp
Bài: Học hát Quốc ca: (lời 1)
Tuần 2 – Chủ đề: Quê hương tươi đẹp
Bài: Học hát Quốc ca: (lời 2)
 Tuần 3 – Chủ đề: Quê hương tươi đẹp
Bài: Ngày Mùa Vui (lời 1)
Tuần 4 – Chủ đề: Quê hương tươi đẹp
Bài: Ngày Mùa Vui (lời 2)
Tuần 5 – Chủ đề: Ngôi trường em yêu
Bài: Lớp chúng ta đoàn kết
Tuần 7 – Chủ đề: Ngôi trường em yêu
Bài: Em yêu trường em
Tuần 10 – Chủ đề: Thanh âm ngày mới
 Học hát: Bài ca đi học