Khối 3: Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 3

Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

Tuần 21
UNIT 8
Tuần 22
UNIT 8 – LESSON 5
Tuần 23
UNIT 9 – LESSON 1-2
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 056168
Tuần 24
UNIT9 – LESSON 5-6
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0265704
Tuần 25

Unit 10: Lesson 1 – 2

Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 03978636
Tuần 26
UNIT 10 – LESSON 5 + 6
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 06003592
Tuần 27
UNIT 11 – LESSON 1+2
Tuần 28
Unit 11 – Lesson 5