Khối 3: Môn Luyện từ và câu

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 3

Môn Luyện từ và câu

Tuần 21
Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? 
Tuần 22
 Mở rộng vốn từ: Sáng tạo.
Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi
Tuần 23
Nhân hóa- Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
Tuần 24
Từ ngữ về nghệ thuật. Dấu phẩy.
Tuần 25
Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “Vì sao?”
Tuần 26
Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy.
Tuần 28
NHÂN HÓA. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ” ĐỂ LÀM GÌ” DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI, DẤU CHẤM THAN