Khối 3: Môn Toán

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 3

MÔN TOÁN

Tuần 21

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Tháng, năm
Tuần 22 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số.
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.
Tuần 23 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Sgk trang 117).
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Sgk trang 118).
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( Sgk trang 119).
Tuần 24 Thực hành xem đồng hồ
Làm quen với số La Mã
Luyện tập chung.
Tuần 25 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
Tiền Việt Nam (Tiết 3)
Luyện tập (SGK/lớp 3 trang 129).
Tuần 26 LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU.
Tuần 27 Các số có 5 chữ số
Số 100 000 – Luyện tập
Tuần 28 Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông.
So sánh các số trong phạm vi 100 000.
LUYỆN TẬP
Diện tích hình chữ nhật.
Diện tích của một hình.