Khối 4: Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 4

Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

Tuần 22
Unit 8 – Practice
Unit 8 – Practice
Em ôn lại từ vựng và mẫu câu của unit 8 đã dăng trên trang web của trường vào tuần 22

Class 4 Friday 19/02 week 22

MÃ PIN  08311354

 

 

Tuần 23

Review Unit 8 – lesson 5
Unit 9 – lesson 1&2
Unit 9 – Practice