Khối 4: Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 4

Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

Tuần 21 UNIT 8
Tuần 22
 Virus Corona 
Tuần 23 UNIT 9 – LESSON 1-2
Tuần 24
UNIT 9 – LESSON 5
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0306868
Review exercises
Các em hãy nhập mã PIN: YCBRG
Tuần 25
UNIT 10 – LESSON 1-2
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: NFWBL
Tuần 26
UNIT 10 – LESSON 5 + 6
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: QBDAW
Tuần 27
UNIT 11 – LESSON 1+2
Tuần 28
 Unit 11 – Lesson 5