Khối 4: Môn Luyện từ và câu

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 4

MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 CHỦ NGỮ – VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO?
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP
Dấu gạch ngang
MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP