Khối 4: Môn Tập làm văn

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 4

Môn TẬP LÀM VĂN

Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
 Luyện tập quan sát cây cối
Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (Tiết 1)
Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối (Tiết 2)
Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối