Khối 5: Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 5

Môn Anh văn (Dành cho lớp Tiếng Anh tăng cường)

Tuần 21
UNIT 8: LESSON 1
UNIT 8: LESSON 2 & 3
Exercise
Tuần 22
 Exercise
 Virus Corona 
Tuần 23
Unit 9 – Lesson 1
Unit 9 – Lesson 2 + 3
Exercise
Tuần 24
UNIT 9 – LESSON 5
Exercise
Các em hãy nhập mã PIN: 0832923
UNIT 9 – LESSON 5: Exercise

Tuần 25

UNIT 10- LESSON 1
UNIT 10- LESSON  2 – 3
Tuần 26
EXERCISE: READ AND CHOOSE THE BEST ANSWER
Tuần 27

Unit 11 – Lesson 1, Lesson 2+3

EXERCISE

Tuần 28

 Unit 11 – Lesson 5