Khối 5: Môn Luyện từ và câu

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 5

Môn Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Công dân 
Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ 
Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh
Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng 
Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ
Liên kết câu bằng cách thay thế từ
Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu