Khối 5: Môn Toán

BÀI GIẢNG E-LEARNING LỚP 5

Môn TOÁN

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HHCN
DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN HÌNH LẬP PHƯƠNG
LUYỆN TẬP
Thể tích của một hình.
Bảng đơn vị đo thể tích
Thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Luyện tập về tính thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
Luyện tập chung (trang 124)
Luyện tập chung (trang 127)
Bảng đơn vị đo thời gian
Cộng số đo thời gian
Trừ số đo thời gian
Nhân số đo thời gian với một số
Chia số đo thời gian cho một số
LUYỆN TẬP CHUNG